История на връзки с общественоста в древността

Историята на общественотта в древността може да бъде проследена още в дълбока древност.  Археолози са попаднали на земеделски бюлетини в Ирак, които съветват фермерите как да отглеждат посевите си.  В древна Индия специално назначен човек отговарял за контактите на краля с публиките, предпазвал го от неблагоприятни за него възгледи, разпространявал слухове, когато било необходимо.

В Древна Гърция можем да намерим примери, които илюстрират силата на поетичното слово и възможностите, които то предлага за въздействие върху съзнанието, емоциите и поведението на хората.Странстващите поети в Елада използвали метричната форма, за да улеснят възприемането на поемата. Във философските съчинения на Платон и Аристотел намираме потвърждение на  действената сила на поезията. В Римската империя също можем да намерим примери, които илюстрират техниката на поетичното слово и неговите възможности да влияе върху общественото мнение. Вергилий пише по поръчка на римското правителство две поеми „Георгики” и „Буколики”, които възхваляват сладостите на живота сред природата и имат за цел да насочат хората към живот извън столицата Рим. Гай Юлий Цезар създава дългосрочна програма по връзки с общественотта. Враговете му виждат в него опасен конкурент в борбата за власт и го изпращат на война в Галия, като се надяват споменът за него да умре. Той обаче изпраща всеки ден съобщения до Римския сенат, които впоследствие са издадени и са достигнали до нас като „Коментариите”. Техниката на Цезар проработва. В продължение на дългите години на военни битки, легендата за него остава жива до деня на триумфалното му завръщане, когато гражданите го провъзгласяват за император.

Александър Македонски едва ли би бил толкова известен със своите подвизи, ако по време на неговите походи Калисфен не е водил записки, с които сътворява митовете за него и възхвалява победите му.

Елементи на общественотта в древността можем да открием в действията на странстващите певци и музиканти и театрални трупи, които са посещавали средновековните замъци и градове, и са изпълнявали своите представления. По този начин те са оказвали въздействие върху съзнанието, емоциите и поведението на хората, които са били в по-голямата си част неграмотни. В Средновековна Европа се налагат т. нар. Писма с новини, които били доставяни чрез куриери и осигурявали важна инфо на влиятелни хора за събития в отдалечени райони.

Следващият значим етап в развитието на професионална дейност по общественотта в древността е появата на печатното слово. През XV в. Йохан Гутенберг достига до идеята за подвижните печатни букви, което става основа за появата на вестниците. Църковната индустрия засилва през същия този период връзките между различните социални групи. Към ръкописната форма на осъщ. на тези контакти към 16-17 век се прибавя и печатната форма. Противниците на официалната църковна индустрия обаче също я използват. С изобретяването на телеграфния апарат през 1832г. Бързо започват да се предават съобщ. на големи разстояния. През 1847г. е създадена и ротационната типографска машина, която рязко увеличава тиражите на вестниците и списанията. През 1858г. за пръв път е използван междуконтинентален телеграфен кабел за връзка между Европа и Америка.  ПР получава на свое разположение и телефона, изобретен през 1870г. , а през 1877г.  се появяват и 1-те средства за звукозапис.

Друг значим период в историята на европейските държави, който има непосредствено отношение към теорията и практиката на ВО е технологичната революция, осъществена през втората половина на 19в. Тя поставя началото на т.нар. Голям бизнес – развитието на каменовъглената, стоманодобивната и транспортната индустрия. Големият Капитал, който се развива свободно преди всичко в САЩ, се характеризира с 1 антихуманно, безскрупулно отношение към обикновените хора и работниците.В резултат възникват стълкновения между трудещите се и капитала.Същото се случва и в Европа. Кулминация на тази исторически събития е преходът между 19 и 20 век. От този момент нататък говорим за поява, функциониране и развитие на съвременната връзки с общественотта.

Източник: АЛБУМ БГ